ایجاد قرار ملاقات 2017-08-13T23:10:12+04:30

ایجاد کردن یک قرار ملاقات

لطفاً سئوال یا قرار ملاقات خود را در ذیل ارسال فرمایید

قرار ملاقات های روزانه

در خدمت شماییم با قرار ملاقات و یا هر گونه سئوال از متخصصین ما

ساعات کار

دکتر محمدتقی صادقیان

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ۹:۰۰-۱۲:۰۰

دکتر مژده قبایی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ۱۶:۰۰-۲۰:۰۰

4007 74 22- 021